foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejRekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,

1) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki  mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo lub inne podmioty działające na terenie szkoły*, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

*Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się na stronie  https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-/">

5.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) - od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz.15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach - do 10 lipca 2023 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 17 lipca 2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 18 lipca 2023 r.

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie - od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz.15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Informacje na temat rekrutacji i pełna treść rozporządzenia: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja 

Rekrutacja elektroniczna

Do szkół obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Uczeń rejestruje się samodzielnie na stronie slaskie.edu.com.pl

Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół w obrębie jednego organu prowadzącego. Kandydat zostaje przyjęty do oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system.

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2023/2024)Copyright © 2024 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.