foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

Na podstawie Ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) dyrektor szkoły informuje o zakresie opieki zdrowotnej realizowanej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej.

1.       Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:

 1)     profilaktyczną opiekę zdrowotną,

 2)     promocję zdrowia,

 3)     opiekę stomatologiczną.

2.       Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

 1)     ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

 2)     kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

3.       Cele, o których mowa w ust. 2, są realizowane przez:

 1)     działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;

 2)     wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

 3)     edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;

 4)     udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

4.       Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającym uczniom świadczeń zdrowotnych, z którymi Gmina Kamienica Polska zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń są: „KAMPOLMED” sp. z.o.o. z siedzibą w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii Konopnickiej 168, 42-260 Kamienica Polska oraz Panem Robertem Szydłowskim, lekarzem stomatologiem wykonującym usługi w gabinecie stomatologicznym położonym w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii Konopnickiej 370.

5.       Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

6.       Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

7.       Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.

8.       Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

 1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

 2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

9.       Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców / opiekunów prawnych. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo wyboru innego lekarza dentysty, a także do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

10.    Opieka stomatologiczna, wymaga pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych, wyrażonej po uzyskaniu informacji o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

11.    Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

12.    W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.

13.    Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

Świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dzieci i młodzieży realizowane będą przez lekarza stomatologa pana Roberta Szydłowskiego w gabinecie stomatologicznym położonym w Kamienicy Polskiej przy ul. M.Konopnickiej 370

GODZINY  PRZYJĘĆ  STOMATOLOGA:

PONIEDZIAŁEK  13:00 – 17:30

WTOREK  8:00 – 10:30

ŚRODA  13:00 – 17:30

PIĄTEK  8:00 – 11:30Copyright © 2023 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.