foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejInformacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: CKE - egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
a. w terminie głównym:
- język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00
- matematyka – 24 maja 2023r. (środa) – godz. 9:00
- język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00

b. w terminie dodatkowym:
- język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00
- matematyka – 13 czerwca 2023r. (wtorek) – godz. 9:00
- język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00
3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski  (pierwszy dzień)
b. matematykę (drugi dzień)
c. język obcy nowożytny (trzeci dzień)
6.Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
b. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
c. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
7. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
9.Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie Dyrektora CKE o dostosowaniach.
Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
-objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
- cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022r.
9.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 21 listopada 2022r.
Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 24 listopada 2022r.
10.Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane dotychczas do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
11.Wyniki egzaminu będą opublikowane 3 lipca 2023r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 6 lipca 2023r.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021r.Copyright © 2023 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.