foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 576 874 715
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejZasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej na rok szkolny 2020/2021

Do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej przyjmowani są uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły w następujących miejscowościach: Kamienica Polska, Kolonia Klepaczka, Osiny, Podlesie, Romanów, Rudnik Wielki, Wanaty, Zawada i Zawisna na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  • Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły: 02.03.2020r.-20.03.2020r.
  • Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły: 23.03.2020r.-03.04.2020r.

Prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,

1) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki  mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo lub inne podmioty działające na terenie szkoły*, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

*Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie / Rekrutacja 

5.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021

• od 11 V do 23 VI do godz.15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej: slaskie.edu.com.pl i złożenie wygenerowanego wniosku w szkole pierwszego wyboru)

• od 26 VI do 30 VI do godz.15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej)

• do 24 VI - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

• do 10 VII - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

• 13 VII - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

• od 11 V do 14 VII - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

• od 13 VII do 20 VII do godz. 15.00 - Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

• 21 VII do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Informacje na temat rekrutacji i pełna treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737): http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Rekrutacja elektroniczna

Do szkół obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Uczeń rejestruje się samodzielnie na stronie slaskie.edu.com.pl

Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół w obrębie jednego organu prowadzącego. Kandydat zostaje przyjęty do oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system.

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)Copyright © 2020 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.