foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejMateriały do pracy zdalnej są umieszczane na platformie Workplace

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej obowiązujące od 26 marca 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.

2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Zaznacza, które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.

3.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (droga mailowa, zdjęcie, skan, platforma).

4.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.

5.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe  dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.

6. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).

7. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się.

8. Zachęcamy do korzystania z materiałów przekazywanych przez nauczycieli do nauki i do współpracy z nauczycielem, pamiętając jednocześnie, że nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji, brak kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie mają żadnego wpływu na ocenę pracy i zaangażowania ucznia. Zadania, karty pracy i inne aktywności będzie można zaliczyć po powrocie do szkoły czy też, w skrajnych przypadkach, ustalając to indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.

9. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

11. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

Klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych w związku z koniecznością prowadzenia zajęć w formie zdalnejCopyright © 2024 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.